سایت خانه استاد (استاد هوم) متشکل از اساتید فیزیک می باشد که تدریس خصوصی و گروهی فیزیک را بر عهده دارند. عمده این اساتید از اساتید خبره و باتجربه در فیزیک می باشند. تعداد ستاره های هر استاد معرف میزان رضایت دانش آموزان/دانشجویان وی می باشد.