نظر دارد جهت تکمیل کادر علمی و مدرسین/اساتید/معلمین خود از دانش آموختگان/دانشجویان و مدرسین که سابقه تدریس دارند برای همکاری دعوت به عمل آورد